info@certicedula.com   WhatsApp 644.73.16.94
Cédula Habitabilidad

Cédula Habitabilitat Requisits

Vanessa 2016-02-28


cedula habitabilitat Un habitatge que sol·licita la cèdula d’habitabilitat ha de complir els requisits que preveu la Llei 18/2007 del 28 de setembre, del dret a l’habitatge, i el Decret 141/12 del 30 de octubre de 2012, pel qual es regulen les condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat.

Els habitatges construïts o que hagin obtingut la cèdula amb data anterior a l’11 d’agost de 1984, poden obtenir-la o renovar-la si compleixen les condicions d’habitabilitat de l’annex 2 del Decret 141/12.

Els habitatges construïts o que hagin obtingut la cèdula amb data compresa entre l’11 d’agost de 1984 fins a l’entrada en vigor d’aquest Decret, poden obtenir-la o renovar-la si compleixen els requisits tècnics d’habitabilitat establerts en el Decret que estava vigent en la data d’obtenció de la llicència d’obres.
cedula habitabilitat

El Decret 141/12 diferencia les condicions d’habitabilitat per als habitatges de nova construcció (especificades a l’annex 1), els habitatges preexistents construïts amb anterioritat a l’11 d’agost de 1984 (annex 2), els habitatges preexistents construïts amb posterioritat a l’11 d’agost de 1984 (s’aplica la disposició transitòria primera), els habitatges de protecció oficial (annex 3) i els habitatges sotmesos a rehabilitació o gran rehabilitació (annex 4).
Els habitatges inclosos en aquest l’últim cas, resultants d’un procés d’intervenció en edificis existents consistent en una rehabilitació o gran rehabilitació, obtenen una cèdula d’habitabilitat de primera ocupació de rehabilitació, ja que les condicions mínimes d’habitabilitat són noves o diferents de les preexistents.

Descarregar Decret 141/12

Els principals requisits d’habitabilitat descrits a l’annex 2 d’aquest Decret (condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges preexistents, construïts amb anterioritat a l’11 d’agost de 1984) són els següents:

 

 

 • La composició mínima dels habitatges serà d’una sala, una cambra higiènica i un equip de cuina.L’accés a l’habitatge es farà des de l’espai públic, un espai comú o un espai annex al mateix habitage. Aquest accés no es podrà fer servir com a accés a un altre local que no sigui d’ús exclusiu del mateix habitatge.
 • Els espais d’accés a un habitatge han d’estar il·luminats quan es transiti.
 • La construcció de l’habitatge ha de ser sòlida, que eviti que traspuï humitat, estanca a les aigües pluvials, que eviti la inundació de l’habitatge i tingui un terra trepitjable (pavimentat i no polsegós), tant a l’habitatge com a l’accés. Quan hi hagi un desnivell superior a 60cm, haurà de tenir baranes de protecció que siguin resistents als cops.
 • La superfície útil mínima serà de 20m2.
 • Si l’habitatge es va construir amb llicència d’obra sol·licitada abans de l’1 d’agost de 1984 i té cèdula d’habitabilitat vigent obtinguda abans de l’entrada en vigor d’aquest Decret, excepcionalment s’admet una superfície útil mínima d’entre 15 i 20m2.
 • La sala tindrà una superfície útil mínima de 10m2, admetrà la inscripció d’un quadrat de 2,40m, no tindrà cap estrangulament inferior a 1,40m (excepte el pas entre sala i cuina), no contindrà cap aparell higiènic i tindrà una obertura en façana a l’espai públic, pati d’illa o pati de parcel·la d’una superfície mínima de 0,80m2 a una alçada entre 0,80m i 2,00m. Si l’obertura és a un pati, aquest tindrà una superfície de més de 4m2 i permetrà la inscripció d’un cercle d’1,80m de diàmetre.
 • Quan la sala incorpori l’equip de cuina, la superfície útil mínima d’aquest espai serà de 14m2. Aquests dos espais estaran relacionats per una obertura vertical no inferior a 1,40m.
 • Les habitacions tindran una superfície útil no inferior a 5m2, admetran un quadrat en planta de 1,80x1,80m, s’han de poder independitzar i no contindran cap vàter, safareig, equip de cuina o de rentat de roba. Disposaran d’una obertura a façana a l’espai públic, pati d’illa o pati de parcel·la d’una superfície mínima de 0,40m2 a una alçada entre 0,80m i 2,00m.
 • La galeria tindrà una superfície vidriada de superfície no inferior al 60% de la seva superfície en façana. Aquesta superfície vidriada no pot ser inferior a la suma de les superfícies de ventilació i il·luminació de les estances que s’obren a l’exterior a través d’aquesta galeria.
 • Requisits d’equip mínim d’un habitatge:
  1. Instal·lació d’aigua freda i calenta en bon estat, que serveixi, com a mínim, a la pica de la cuina, a un lavabo o a una dutxa o banyera i permeti un consum seguit de 50 litres a un a temperatura de 40 graus. Si es disposa de captació pròpia, haurà de tenir un dipòsit de reserva d’un mínim de 200 litres.
  2. Sistema d’evacuació d’aigües residuals en bon estat, que connecti amb tot l’equip que el requereixi, on tots els desguassos tinguin un dispositiu sifònic, connectat a la xarxa de clavegueres o, en cas que no hi hagi, que les aigües brutes es depurin prèviament a ser abocades a l’exterior.
  3. Quan l’habitatge estigui situat en un nucli urbà o connectat a una xarxa exterior de subministrament d’energia elèctrica ha d’incorporar una instal·lació interior elèctrica de manera que cada peça tingui un punt de llum amb interruptor independent . També disposarà d’un endoll per a cada aparell d’equip obligatori i de dos endolls a la sala, un a la cuina i un a les habitacions, i un interruptor de control de potencia (ICP).
  4. Equip d’higiene format com a mínim per un lavabo, un vàter i una dutxa o banyera en bon estat. El vàter estarà en una cambra higiènica que pugui ser independitzable. Ventilarà a l’aire lliure de forma directa o a través d’un conducte d'activació mecànica. Si aquest conducte és vertical, la ventilació pot activar-se de forma estàtica. La dutxa o banyera tindran el terra impermeabilitzat i els paraments fins a una alçada de 2,10m.
  5. L’equip de cuina estarà format com a mínim per una pica i un aparell de cocció, que pot ser elèctric o de gas. Tindrà instal·lat o permetrà la instal·lació d’un equip de rentat de roba amb, com a mínim, una presa d'aigua freda, un desguàs i una presa de corrent. Tot estarà inclòs en la mateixa peça, que ventilarà a l’aire lliure de forma directa o a través d’un conducte d'activació mecànica. Si aquest conducte és vertical, la ventilació pot activar-se de forma estàtica.


Sol·licita aquí la teva cèdula d'habitabilitat.

 

 


Contacto con Certicedula
Solicitar Cédula de habitabilidad
Solicitar Certificado energético
Solicitar Oferta cédula de habitabilidad + certificado energético