info@certicedula.com   WhatsApp 644.73.16.94
Cédula Habitabilitat

Requeriments cèdula Habitabilitat

Vanessa 2017-10-01


requeriment cedula habitabilitat En algunes ocasions l’Agència de l’habitatge de Catalunya pot trobar alguna dada incorrecta o insuficient a la sol•licitud de cèdula d’habitabilitat que registra el tècnic. Aquesta documentació extra o corregida que demanen des d’Habitatge es diu Requeriment de Cèdula. El sol•licitant de la cèdula rep el Requeriment per correu certificat. En aquest document s’explica el motiu de requeriment i també la forma de corregir o ampliar la informació per tal de que la cèdula es pugui otorgar.

El Requeriment dins del procés de sol.licitud de la cèdula d’habitabilitat

El tècnic visita l’habitatge pel qual es demana la cèdula i pren una sèrie de dades que serviran per omplir la sol•licitud de cèdula. El tècnic redacta un document, el Certificat d’Habitabilitat, el visa al Col•legi professional corresponent, i el registra a l’Agència de l’Habitatge. Quan un habitatge no ha tingut mai cèdula d’habitabilitat, el tècnic ha de presentar un document on declara l’antiguitat de l’habitatge.

Els tècnics de l’Agència de l’Habitatge revisen el Certificat d’Habitabilitat i s’asseguren que tot estigui correcte i en consonància amb les dades que ells tenen als seus arxius. Si tot és correcte, donen la cèdula per otorgada i realitzen el document definitiu de la Cèdula d’Habitabilitat. El sol•licitant rep la cèdula per correu postal o va a buscar-la personalment, segons hagi especificat a la sol.licitud de cèdula.

Quan els tècnics d’Habitatge revisen la documentació, pot ser que trobin algun impediment per otorgar-la. Llavors envien el Requeriment per carta certificada al sol.licitant de la cèdula, que acostuma a ser el propietari de l’habitatge. Un cop es realitza allò que es demana al Requeriment, Habitatge otorga la cèdula i el sol.licitant la rep.

Motius de Requeriment de Cèdula d’Habitabilitat

Hi ha quatre grans grups de requeriments: falta de documentació, error en la documentació aportada, disconformitat entre la documentació aportada i la de les bases de dades d’Habitatge, i inspeccions de l’habitatge (poden demanar la realització d’una inspecció o presentar un informe desprès d’haver fet una inspecció).

Falta de documentació

Cas 1

Normalment es tracta del document de Declaració Responsable d’Antiguitat, que no ha estat adjuntat o no està signat pel tècnic. Per tal d’aportar la documentació que falta, el tècnic pot fer una instància i adjuntar l’arxiu, o pot presentar la documentació de forma presencial a una delegació d’Habitatge.

Cas 2

Una sol.licitud de cèdula aporta molt poca informació de l’habitatge. Els tècnics que han d’otorgar la cèdula no veuen fotos de l’habitatge, ni plànol de distribució, ni escriptures ni cap altre tipus de documentació, ja que no es demana. En una situació normal, amb la documentació que reben del tècnic tenen suficient per otorgar la cèdula. Però es pot donar un cas complicat on els tècnics d’Habitatge necessitin documentació extra per entendre la situació de l’habitatge. En aquestes situacions s’acostuma a demanar l’Escriptura o una Nota Registral Extensa.

Error en la documentació aportada

Pot passar que el tècnic tingui un petit error a l’hora de redactar els documents, des d’una equivocació fins a una omissió. En aquest cas el tècnic ha de refer el document erroni i enviar-lo a Habitatge per instància o bé portar-lo personalment. Si es tracta d’un error al Certificat d’Habitabilitat, el tècnic l’ha de tornar a visar al seu Col•legi tècnic corresponent.

Disconformitat entre la documentació aportada i la de les bases de dades d’Habitatge

La disconformitat es pot donar a l’adreça de l’habitatge, la superfície, l’antiguitat o, fins i tot, que no es tracti d’un habitatge.

Quan l’adreça de la sol•licitud de cèdula no coincideix amb la que apareix a les bases de dades o directament no apareix, normalment demanen un Certificat del número de policia de l’habitatge. Aquest document el facilita d’ajuntament de la localitat on s’ubica l’habitatge pel qual es demana la cèdula. Normalment és gratuït i s’obté en pocs dies. Malauradament, en algunes ocasions, el sol•licitant ha de pagar pel document i/o esperar molts dies fins que el seu ajuntament li facilita. Aquest Certificat del número de policia és un document on el representant de l’ajuntament certifica que l’habitatge està situat a una adreça i té una referència cadastral. Es un cas habitual en els habitatges situats a zones rural, on no hi ha nom de carrer.

Si la es tracta d’una diferència de superfície, els tècnics d’Habitatge poden demanar les escriptures o un plànol de l’habitatge signat pel tècnic. Es pot donar en el cas d’ampliacions de l’habitatge que no han estat declarades.

Si la discrepància es troba en l’antiguitat de l’habitatge, es demana un document que justifiqui aquesta antiguitat, com pot ser l’Escriptura d’obra nova o una Nota Registral Extensa.

En el cas que es sospiti que podria no tratar-se d’un habitatge (i estar registrat com a oficina o local), es demana on document oficial on es certifiqui l’ús d’habitatge, com poden ser l’Escriptura o una Nota Registral.

Inspeccions

Algunes delegacions d’Habitatge fan inspeccions aleatòries als habitatges. Per concertar una visita, truquen al telèfon que apareix a la sol•licitud de cèdula. Quan no poden contactar per via telefònica, envien un requeriment. Un cop realitzada la visita, aquesta pot ser satisfactòria i la cèdula serà otorgada en breu. Però si el tècnic de l’ajuntament ha trobat algun element incorrecte, escriurà una sèrie d’esmenes que arribaran al sol•licitant mitjançant un requeriment.

Es pot tractar d’una discrepància de superfícies entre la sol•licitud de cèdula i la realitat, o d’una interpretació diferent de les normatives del tècnic d’Habitatge i el tècnic redactor de la sol•licitud de cèdula. En aquest cas, el tècnic redactor haurà de corregir el certificat d’habitabilitat i tornar-lo a presentar.

Però es pot donar el cas que l’habitatge no compleixi els mínims d’habitabilitat exigits segons el decret de l’any que es va construir. Per exemple, algunes estances no arriben a la superfície o alçada mínimes, es presenten humitats o desperfectes com rajoles trencades. En aquest cas, el tècnic redactor de la sol•licitud va ser massa permissiu, o en casos ambigus, tots dos tècnics tenen diferents marges de tolerància.

Si es tracta de desperfectes, un cop subsanats, s’envien les fotos de la reforma a l’Agencia de l’Habitatge i aquesta otorga la cèdula.

En un cas extrem on sigui impossible adequar l’habitatge a les exigències del Decret d’Habitabilitat, l’habitatge no serà habitable legalment i no podrà obtenir la Cèdula d’Habitabilitat.

L’habitatge encara té una Cèdula Vigent

Si un tècnic realitza la sol•licitud de cèdula d’un habitatge que té la cèdula encara vigent, el sol•licitant rebrà un requeriment on l’informen d’aquest fet i li donen l’opció de continuar amb la tramitació o desistir-ne.


A Certicedula som arquitectes col.legiats experts en tramitació de cèdules d'habitabilitat i certificats energètics.Pot posar-se en contacte amb nosaltres i resoldre qualsevol dubte sobre el tema i sol.licitar-nos l'informe que necessiti.


Contacto con Certicedula
Solicitar Cédula de habitabilidad
Solicitar Certificado energético
Solicitar Oferta cédula de habitabilidad + certificado energético