info@certicedula.com   WhatsApp 644.73.16.94
eficiencia energetica

Subvencions Next Generation

Vanessa Abajas 2023-01-30


L’Estat ha rebut de la UE el fons Next Generetion, l’objectiu del qual és la millora de la eficiència energètica en els habitatges, lluitant d’aquesta manera contra el canvi climàtic. La intenció és promoure la rehabilitació energètica, tot i que també poden finançar complementàriament la rehabilitació tradicional, com ara l’accessibilitat o la conservació d’edificis.

 

Qui pot demanar els ajuts?

Per a les subvencions de rehabilitació, l’ajuda la demanarà el propietari de l’habitatge.

Per als ajuts a la rehabilitació d'edificis o per als ajuts per al llibre de l'edifici, es faran càrrec les comunitats de propietaris.


Quines son les actuacions subvencionades?

Programa 3: obres o actuacions als edificis d'ús predominant residencial on s'obtingui una millora acreditada de l'eficiència energètica, amb especial atenció a l'envolupant edificatori en edificis de tipologia residencial col·lectiva, incloent els seus habitatges, i als habitatges unifamiliars.

Per exemple, la incorporació d’aïllament tèrmic a la façana.

Programa 4: actuacions i obres de millora de l'eficiència energètica als habitatges, ja siguin unifamiliars o pertanyents a edificis plurifamiliars.

Per exemple, la col·locació de plaques fotovoltàiques.

Programa 5:  impuls a la implantació i la generalització del Llibre d'edifici existent per a la rehabilitació, mitjançant una subvenció que cobreixi part de les despeses d'honoraris professionals per la seva emissió, així com el desenvolupament de projectes tècnics de rehabilitació integral d'edificis.

En aquesta entrada al blog no tractarem les característiques del Programa 5.


Quan es poden demanar?

Els terminis de presentació de sol·licituds és:

Programa 3: Ajuts a les actuacions de rehabilitació a nivell d’edificis

Del 23 de maig de 2022 fins al 31 de desembre de 2023

Programa 4: Ajuts a les actuacions de millora de l’eficiència energètica en habitatges

Del 7 de juny de 2022 fins al 31 de desembre de 2023

 

Quins son els requisits de les actuacions?

Programa 3

- Els edificis han de disposar, amb caràcter obligatori i prèviament a la sol·licitud de la subvenció, de l'informe de la inspecció tècnica de l'edifici (IITE).

- Seran subvencionables totes les obres i les actuacions de rehabilitació que tinguin per objecte la renovació del parc d'habitatge i d'edificis per millorar l'eficiència energètica, la descarbonització, la promoció de l'energia procedent de fonts  renovables.

- En quedaran excloses aquelles intervencions de rehabilitació que tinguin per objecte els canvis d'us de tot l'edifici i aquelles intervencions que tinguin per objecte l'enderroc de tot l'edifici existent mantenint-ne només les façanes.

- També quedaran exclosos els habitatges unifamiliars dedicats a l’ús turístic. La sol·licitud de qualsevol edifici unifamiliar comporta també la renuncia expressa d'efectuar activitats econòmiques per un període de deu anys des de la data de concessió de la subvenció, i en cas d'incompliment, serà procedent la revocació de la subvenció, amb el reintegrament de la subvenció abonada, més els interessos legals meritats.

- Serà requisit que les obres aconsegueixin una reducció d'almenys un 30% en l'indicador de consum d'energia primària no renovable referida a la certificació energètica i a més una reducció d'un 25% (en zona climàtica C) o d'un 35% (en zona climàtica D i E), de la demanda energètica anual global de calefacció i refrigeració.

- Seran subvencionables els costos de gestió inherents al desenvolupament de les actuacions i les despeses associades (despeses generals i benefici industrial), els honoraris dels professionals intervinents en la gestió i desenvolupament de les actuacions, el cost de la redacció de projectes, informe tècnics i certificats necessaris, les despeses derivades de la tramitació administrativa, i altres despeses generals similars, sempre que tots ells estiguin degudament justificats i amb el límit que correspongui per la quantia dels ajuts.

- El termini per a executar les obres per a la millora de l'eficiència energètica i sostenibilitat en els edificis que s'acullin a les ajudes d'aquest programa no podrà excedir de divuit mesos, comptats des de la data de concessió de l'ajuda. Aquest termini es podrà ampliar excepcionalment fins a vint-i-quatre mesos quan es tracti d'edificis o actuacions que afectin 40 o més habitatges.

- Disposar del projecte de les actuacions a realitzar o, pels casos que les actuacions no exigeixin projecte, una memòria tècnica.

- En ell cas d’edificis d’habitatges, les actuacions comptin amb l'acord de la comunitat de propietaris.

- Si la millora es situa entre un 30 i un 45%, el màxim de subvenció del cost d'actuació serà del 40%, amb un aquantia màxima de 6.300€ per habitatge o 56€/m2 d'un local. 

- Si la millora es situa entre un 45 i un 60%, el màxim de subvenció del cost d'actuació serà del 65%, amb un aquantia màxima de 11.600€ per habitatge o 104€/m2 d'un local.

- Si la millora es major del 60%, el màxim de subvenció del cost d'actuació serà del 80%, amb un aquantia màxima de 18.800€ per habitatge o 168€/m2 d'un local.

Programa 4

- Els habitatges pels que es sol·liciti el finançament han de constituir el domicili habitual i permanent del seus propietaris, usufructuaris o arrendataris en el moment de sol·licitar l'ajut.

- Son subvencionables aquelles actuacions realitzades en aquests habitatges, sempre i quan compleixin alguna de les següents condicions:

a) Reducció de la demanda energètica anual global de calefacció i refrigeració d'almenys un 7%.

b) Reducció del consum d'energia primària no renovable d'almenys un 30%.

c) Modificació o substitució dels elements constructius de l'envolupant tèrmica que compleixin amb els valors límits de transmitància tèrmica i de permeabilitat a l'aire de les taules 3.1.1.a i 3.1.3.a del CTE DB HE-1.

- Seran subvencionables els costos de gestió inherents al desenvolupament de les actuacions i les despeses associades (despeses generals i benefici industrial), els honoraris dels professionals intervinents en la gestió i desenvolupament de les actuacions, el cost de la redacció de projectes, informe tècnics i certificats necessaris, les despeses derivades de la tramitació administrativa, i altres despeses generals similars, sempre que tots ells estiguin degudament justificats i amb el límit que correspongui per la quantia dels ajuts.

- El cost mínim de l'actuació ha de ser igual o superior a 1.000 euros per habitatge.

- El termini per a executar les obres per a la millora de l'eficiència energètica i sostenibilitat en els habitatges que s'acullin a les ajudes d'aquest programa no podrà excedir de dotze mesos, comptats des de la data de concessió de l'ajuda.

- L'import de la subvenció serà del 40% del cost de l'actuació, amb un límit de 3.000 euros.

 

Com tramitar la subvenció?

La sol·licitud de subvenció, les corresponents declaracions responsables i els informes d'avaluació i idoneïtat administrativa i tècnica s'han de presentar i formalitzar telemàticament per mitjà dels formularis en línia

https://habitatge.gencat.cat/ngprograma3

https://habitatge.gencat.cat/ngprograma4

 

Com acreditar la millora en l’eficiència energètica?

Per acreditar aquest estalvi caldrà fer-ho a través d'un informe de justificació del compliment del requisit de demanda anual global de calefacció i refrigeració a partir del certificat d'eficiència energètica preexistent (abans de les intervencions que justifiquen l'estalvi de demanda) realitzat amb el mateix programa reconegut i la mateixa versió, i subscrit per tècnic competent.


Contacto con Certicedula
Solicitar Cédula de habitabilidad
Solicitar Certificado energético
Solicitar Oferta cédula de habitabilidad + certificado energético